Primăria Comunei Caţa județul Brașov

CONCURS Consilier, clasa I, grad debutant, compartiment Registrul Agricol;

Nr.înreg:  1887/12.04.2023

ANUNȚ

CONCURS

Consilier, clasa I, grad debutant, compartiment Registrul Agricol;

 

Comuna Cața. Județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea fubcției publice de execuție vacante de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, LA COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cața, județul Brașov,

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 22.05.2023 ora 09.00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domenii de studiu: Ingineria produselor alimentare (Domeniul de licenţă), Silvicultură (Domeniul de licenţă)

-       Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 0 ani

4.      Data afișării anunțului 12.04.2023;

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 12.04.2023- 02.05.2023;

5.      Dosarele de inscriere la concurs se depun, la sediul Comunei Cața, in termen de 20 de zile de la data publicarii pe site- ul Institutiei ANFP, respectiv incepand din data de 12.04.2023 pana in data de 02.05.2023, oar 16.00 și trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.     

6.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

7.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

 

 

Bibliografie şi tematică

 


1. Constituţia României, republicată cu tematica TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Capitolul I Principii şi definiţii şi Capitolul II Dispoziţii special

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii şi Capitolul III Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare

 

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica PARTEA a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I Dispoziţii generale şi Titlul II Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

 

5. ORDIN nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 cu tematica NORME TEHNICE din 23 ianuarie 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

 

6. HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu tematica NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

7. LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar cu tematica Capitolul I Dispoziţii generale şi Capitolul II Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Capitolul III Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale