Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Politica de confidențialitate

Cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal adoptat la nivel european și aplicabil statelor membre UE

La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pachetul legislativ care va reglementa protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD);

Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. 

COMUNA CAȚA, este instituția publică cu personalitate juridică.

COMUNA CAȚA are în structura sa servicii/birouri/compartimente și unități de asistență socială care prelucrează date cu caracter personal.

Conform prevederilor legale în vigoare, COMUNA CAȚA, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane.

De asemenea, are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentul (UE) 2016/679 (Click aici).

COMUNA CAȚA solicită/prelucrează/comunică date cu caracter personal în baza prevederilor legale specifice cu privire la obiectul său de activitate sau ca urmare a a semnării unor contracte/convenții sau în urma unor intervenții în regim de urgență sau pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, având ca scop furnizarea de servicii conforma atribuțiilor sale sau altor prevederi legale, inclusiv în scopuri de arhivare, cercetare științifică sau istorică și de prelucrare statistică cu respectarea RGPD.

COMUNA CAȚA are desemnată persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal: dna Kelemen Marai, telefon: 0268/248563,  email: primariacata@yahoo.com.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare (Legea nr.102/2005), este autoritatea publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate a administrației publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

A.N.S.P.D.C.P. are ca principal obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

A.N.S.P.D.C.P. facilitează depunerea plângerilor prin măsuri precum punerea la dispoziţie a unui formular de depunere a plângerii  (Click aici) care să poată fi completat inclusiv în format electronic, fără a exclude alte mijloace de comunicare.