Primăria Comunei Caţa județul Brașov

09.11.2015 Construire cladire vestiar balon fotbal

                                                                            Nr. 5939 din 09.11.2015

ANUNŢ

Cerere de oferta

  Comuna Cața, cu sediul str. Principal, nr. 223, com. Caţa, judeţ Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248533/0268248563, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect elaborarea Construire clădire vestiar balon fotbal în localitatea Caţa, jud. Braşov

 1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct
 2. Tipul contractului : Contract de lucrări
 3. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
 4. Valoarea estimate 100 000 lei fără TVA, echivalent a 22 492,63 euro fara TVA, la cursul BNR din 05.11.2015, adică 1 euro = 4.4459 lei
 5. Durata contractului : 3 luni
 6. Descrierea obiectului contractului : Potrivit motivaţiilor exprimate în Referatul de necesitate, este necesară achiziţia serviciului de Construire clădire vestiar balon fotbal în localitatea Caţa, jud. BraşovData limită de depunere a ofertelor 23.11.2015. ora 12.00
 7. Cod CPV : 45210000 – 2 (lucrări de construcţii de clădiri)
 8. Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563
 9. Limba de redactare a ofertei : Română
 10.  Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei
 11.  Oferta va fi transmisă împreună cu Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, completată conform Formulalului ataşat prezenţei invitaţii de participare.

 

 

  Primar  Întocmit,

Vocilă Gheorghe   (responsabil Achiziţii Ppublice)

  Leon Anastasia 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnata,_______________________________________ reprezentant împuternicit al Ofertantului ___________________________________________________  la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică cerere de oferte, având ca obiectConstruire clădire vestiar balon fotbal în localitatea Caţa, jud. Braşovcodul CPV 45210000 – 2 (lucrări de construcţii de clădiri ) la data de 09.11.2015, organizată de Primăria Comunei Caţa, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că nu ne aflăm in situatia de conflict de intereseasa cum este definit la art. 69¹ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind  atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, in situatia in care, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, apare o situatie de conflict de interese, ma oblig sa notific in scris, de indata, autoritatea contractanta.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:

Preşedinte – Kelemen Ştefan

Secretar – Sultan Eusebiu Marin

Membri – Tudosă Marcela

Persoane cu functii de decizie - consilieri locali:

Primar – Gheorghe Vocilă

Viceprimar – Kelemen Ştefan

Consilieri locali – Ţibrea Viorel, Kelemen Ştefan, Dogaru Ion, Dracea Vasile, Gyorgy Izabella, Maftei Nicolae, Simu Alin Nicolae, Cabas Horia Aurică, Sultan Eusebiu – Marin, Ciobanu Adriana – Viorica

 

 Ștampila   Data copletării
 Semnătura