Primăria Comunei Caţa județul Brașov

24.06.2019 Servicii de legare și arhivare documente

Către:

_____________________________________

 Referitor la: achiziţionare servicii de arhivare (servicii de legare și arhivare documente)

Comuna CAȚA, str. Principală nr.223, CUI 4801370, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de   05.07.2019, ora 10:00, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de arhivare - Cod  CPV  79995100-6”.

Valoarea estimată: 40.000  lei fără T.V.A.,

 Procedura aplicată pentru achiziţia publică  mai sus menţionată este : achiziție directă în conformitate cu art. 7 alin 5 din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă,

1.    Sursa de finanţare:  bugetul de stat

2.    Limba de redactare a ofertei: limba română;

3.    Perioada de valabilitate a ofertelor:60 zile;

4.    Preţul ofertei este ferm în lei.

5.    Documente solicitate:

·      Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social  din care să reiasă faptul că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător serviciilor ce se doresc achiziționa sau  similar.

·      Copia a nr. de autorizație eliberată de Arhivele Nationale a Romaniei (conform cu originalul) privind serviciile: Prelucrare arhivistică și Legătorie

·      Copie a unui contract de servicii cu obiect similar, derulat şi finalizat în cursul anului 2017 sau 2018 cu alte autorităţi contractante/operatori economici, cu menţiunea că fiecare contract va fi însoţit de o recomandare din partea beneficiariarului respectiv.

·      Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că sunt respectate normele de protecţia muncii specifice domeniului de activitate care face obiectul procedurii.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Ø  Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii daca aceasta dată este ulterioară recepţiei serviciilor, în caz contrar termenul curgând de la data recepţiei serviciilor;

Ø  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut/total servicii cu respectarea cerințelor solicitate în Caietul de sarcini.

Ø  Se pot face vizite pe teren pentru a vedea volumul de lucru.

La oferta de bază nu se acceptă oferte alternative.

Data până la care pot fi solicitate clarificări:  04.07.2019, ora 16.00.

Solicitările de clarificări vor fi transmise prim e-mail la adresa primariacata@yahoo.com.

6.      Oferta financiară  - Oferta financiară va cuprinde,detaliat, tarifele percepute pentru fiecare tip de serviciu  în parte, tarifele sunt ferme şi fixe în lei, pe toată durata derulării contractului;

7.      Oferta tehnică - ofertantul va completa specificațiile tehnice propuse conform solicitărilor din caietul de sarcini.

8.      Oferta însoțită de documentele justificative se va transmite prin e-mail la adresa primariacata@yahoo.com până la data limită și ora limită, ofertele transmise după data și ora limită nu vor fi luate în considerare.

 

9.      Oferta financiară ( valoarea totală lei fara TVA) se va posta și în catalogul electronic disponibil în S.E.A.P.  Postarea în catalogul electronic din SEAP a ofertei trebuie făcută până la data și ora limită de transmitere a ofertelor.

In acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza și informații privind identificarea serviciilor în SEAP.

Operatorii economici care nu încarcă oferta financiară în catalogul electronic, nu vor fi luati în considerare.

10.   Atribuirea se va face online.

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0268248563, e-mail primariacata@yahoo.com Compartiment Achiziţii Publice, persoană de contact Leon Anastasia.

 

NOTĂ: CAIETUL DE SARCINI  poate fi descărcat gratuit din attachament.