Primăria Comunei Caţa județul Brașov

27.11.2015 Lucrări de colmatare a noroiului de pe stăzi şi pietruire, compactare, nivelare cu piatră spartă

Cerere de ofertă

  Comuna Cața, cu sediul str. Principal, nr. 223, com. Caţa, judeţ Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248533/0268248563, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect elaborarea Lucrări de colmatare a noroiului de pe stăzi şi pietruire, compactare, nivelare cu piatră spartă in localitatea Paloş şi Caţa din com. Caţa, jud. Braşov din cadrul investiţiei “Reabilitare drumuri comunale”

 1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct
 2. Tipul contractului : Contract de servicii
 3. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
 4. Valoarea estimate 80.000 lei fără TVA, echivalent a 18.002 euro fără TVA, la cursul BNR din 20.11.2015, adică 1 euro = 4.4439 lei
 5. Durata contractului : 1 lună
 6. Descrierea obiectului contractului: Potrivit motivaţiilor exprimate în Referatul de necesitate, este necesară achiziţia serviciului Lucrări de colmatare a noroiului de pe stăzi şi pietruire, compactare, nivelare cu piatră spartă Data limită de depunere a ofertelor 17.12.2015. ora 12.00
 7. Cod CPV : 14212300-3 (piatră de carieră şi concasată)  45233141-9 (lucrări de întrţinere a drumurilor)
 8. Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563
 9. Limba de redactare a ofertei : Română
 10.  Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei
 11.  Oferta va trebui să cuprindă şi:
 • Informaţii generale ale ofertantului;
 • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile menţionate la art.180 din OUG 34/2006
 • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

 

Modelul declaraţiilor se gasesc pe situl: http://comunacata.ro/ compartiment: Acte şi Formulare