Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Privind achiziționarea serviciilor de efectuare a analizei de risc la securitatea fizică, pentru obiective aparținând UAT COMUNA CAȚA

ANUNȚ

Privind achiziționarea serviciilor de efectuare a analizei de risc la securitatea fizică, pentru obiective aparținând UAT COMUNA CAȚA

 

1.      Denumire achiziție: serviciilor de efectuare a analizei de risc la securitatea fizică, pentru obiective aparținând UAT COMUNA CAȚA

2.      Codul CPV: 71317000-3 Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor.

3.      Sursa de finanțare: bugetul local;

4.      Valoarea estimată: 700 lei/bucată (700*6=4.200 lei)

5.      Tip achiziție: servicii

6.      Necesitatea achiziției: Pe teritoriul României, activitatea de analiză la risc la securitatea fizică este stâns legată de activitatea de pază, protecție și monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției și este reglementată de următoareleacte normative.

-          Legea nr. 333/2003 actualizată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorile și protecția persoanelor;

-          Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorile și protecția persoanelor;

-          Instrucțiuni nr. 9/01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorile și protecția persoanelor;

     Pentru stabilirea metodologiei de efectuare a analizei de risc la securitatea fizică, Ministerul Afecerilor Interne a emis setul de Instrucțiuni nr. 9/ 01.02.2013 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 164/27.03.2013, cu modificările și completările ulteriare, set de instrucțiuni ce va fi aplicat și în cazul serviciilor de analiză de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valrilor și protecția persoanelor ce urmează a fi prestate.

      În conformitate cu acest set de instrucțiuni, analiză de risc la securitatea fizică reprezintă activitatea desfășurată pentru a identifica amenițările și vulnaribilițățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală și libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

7.      Obiectul contractului pentru următoarele imobile:

-          Primăria Cața;

-          Dispensar uman Cața;

-          Căminul cultural Cața;

-          Cămin cultural Beia;

-          Cămin cultural Ionești;

-          Cămin cultural Paloș.

   

8.      Tipul procedurii: Având în vedere valoarea estimată a achiziției , se va utiliza procedura de cumpărare directă prin catalogul din SEAP pentru respectarea principiilor de transparență dupa procedura de consultare a pietei. In conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, propun spre aprobare utilizarea procedurii „achiziție directă” conform pragului valoric de 135 060 lei  fărăT.V.A.

9.      Documente solicitate:

-          Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate

-          Analizele de risc vor fi efectuate de către specialiști înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică (RNERSF) care îndeplinesc condițiile impuse prin Instrucțiunile nr. 9/2013 pentru elaborarea analizelor de risc, cu modificările și completările ulerioare.

-          Declarația conform art. 59 și 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese.

10.  Propunerea financiară: oferta va fi exprimată în lei fără TVA, cuprinde contravaloarea serviciilor de analiză de risc la securitatea fizică ce urmează a fi presate

11.  Criteriul: prețul cel mai scăzut

12.  Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

13.  Termen limită de depunere: 20.09.2019

14.  Adresa de trimitere oferte: primariacata@yahoo.com

15.  Informații suplimentare: Leon Anastasia, tel: 0268 248 563

 

 

Leon Anastasia
Compartiment Achiziții