Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunt selectie parteneri

ANUNT SELECTIE PARTENERI

 

Pentru implementarea unui proiect POCU 2014-2020,

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare

Prioritatea de investitii 9v: Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila

In conformitate cu prevederile OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si a HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

 

Primaria Cața, judetul Brașov, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea depunerii unei Cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020,

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale înîntreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă

Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de afuncționa într-o manieră auto sustenabilă

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidurile POCU 2014-2020: Ghidul Solicitantului – Conditii generale si Conditii specifice.

 

1. Obiectivul specific al acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

2. Obiectivul general al proiectului il constituie furnizarea sprijinului necesar in vederea infiintarii si dezvoltarii de minim 21 de intreprinderi sociale in Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est

3. Scopul cererii de finantare este Creșterea numărului de entități de economie socială in Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est

4. Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat se vor desfasura pe o perioada de maxim trei ani (36 luni), cu un buget maxim de 3.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2018 – 1 euro = 4,6238 lei.

Minumum 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea întreprinderilor sociale (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis);

Maximum 30% din bugetul proiectului va fi alocat cheltuielilor nearondate schemei de ajutor de minimis.

Activitatile eligibile in cadrul proiectului sunt cele mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice (ghidul de finantare se poate descarca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro) , dupa cum urmeaza:

Acțiuni care vizează înființarea, dezvoltarea și monitorizarea întreprinderilor sociale

Înființarea unor întreprinderi sociale va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale.

Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel (în calitate de beneficiari finali ai schemei pentru entități ale economiei sociale) sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Acţiunile eligibile în cadrul acestui apel vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție. Totodată, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare inclusiv în domeniul social.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 2 etape de implementare, etape obligatorii în cadrul cărora administratorul schemei – definit conform secțiunii 1.8 din prezentul ghid – va propune activitățile considerate optime pentru atingerea obiectivelor asumate în cadrul proiectului.

De-a lungul activităților proiectului, administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale va asigura transparența procesului de selecție a grupului țintă, pe baza unei metodologii clar definite în cererea de finanțare (informarea potențialilor membri ai grupului țintă cu privire la activitățile proiectului, derularea selecției propriu-zise a grupului țintă pentru cursurile de formare, respectiv a beneficiarilor de finanțare pentru înființarea și dezvoltarea unei întreprinderi sociale – inclusiv metodologia de selecție), precum și monitorizarea activității întreprinderilor sociale înființate în cadrul proiectului (modul de desfășurare și rezultatele activității acestora, fluctuația de personal, angajarea și efectuarea de plăți, etc.).

Schema pentru entități ale economiei sociale – etape de implementare:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a desfășura acțiuni de sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale pentru persoane care doresc să înființeze astfel de întreprinderi. Acțiunile de sprijin se referă la formare profesională, consiliere în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii.

În cadrul acestei etape, beneficiarul contractului de finanțare are obligația de a derula cel puțin următoarele activități:

I.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, va prezenta publicului elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitățile oferite și principalele condiții pentru a beneficia de acestea. Administratorul schemei va descrie în cadrul cererii de finanțare mijloacele de informare pe care le va folosi în realizarea acestei activități.

I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

Beneficiarul contractului de finanțare va selecta cel puțin 60 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale, în vederea participării la cursuri dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale.

Metodologia de selecție a grupului țintă va fi descrisă succint în cererea de finanțare, cu prezentarea criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.

I.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică

Se va derula un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume:

- Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032;

-Manager de intreprindere sociala cod COR 112036.

La finalizarea programului de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va trebui să prezinte AM/OI POCU următoarele documente:

- cel puțin 90% certificate de absolvire din totalul participanților la cursurile de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, recunoscute de ANC;

- planurile de afaceri elaborate individual sau în echipă de participanți în cadrul cursurilor de formare pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale.

I.4. Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale

Complementar cu activitățile de formare antreprenorială, beneficiarul contractului de finanțare va derula următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale:

- dezvoltarea capacității și abilităților în diferite domenii relevante, ținând cont de nevoile identificate ale grupului țintă. În cadrul acestei acțiuni pot fi organizate alte activități de formare profesională (cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social), justificate prin certificate de absolvire. Activitatea poate include și acțiunile specifice pentru acreditarea cursului livrat ulteriori membrilor grupului țintă.

I.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale va descrie în cererea de finanțare elementele esențiale stabilite în metodologia de selecție a planurilor de afaceri, cu prezentarea criteriilor și a modalității de selecție. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale prezentului ghid și ale legislației aplicabile. Metodologia va include aspectele considerate de solicitant ca esențiale pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor asumați (de ex., aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesare a fi depuse in cadrul procesului de selecție, condițiile în care este admisă sau nu completarea documentației, termenul de depunere si soluționare a contestațiilor, alte aspecte relevante).

Pentru înființarea întreprinderilor sociale, inclusiv a întreprinderilor sociale de inserție, în scopul descrierii clare și a justificării activităților întreprinderii, planul de afaceri depus de către persoana/persoanele interesate de inițierea unei întreprinderi sociale va conține cel puțin următoarele elemente:

- Misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;

-Problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă și nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;

-Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social și în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri;

-Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor și a altor actori interesați, inclusiv persone din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activitățile acesteia și modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4, lit. c și d, Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

-Direcțiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât și misiunea/programele sociale ale acesteia;

-Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activității întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserție;

-Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), precum și justificarea activităților propuse față de acestea;

-Planul de finanțare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanța întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanțări nerambursabile;

-Rezultate economice și sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzătoare activităților planificate;

-Numărul de persone angajate în întrepriderile sociale nou înființate.

În cadrul procesului de selecție pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale, așa cum s-a precizat mai sus (Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala cod COR 112036) . Selecția planurilor de afaceri depuse de persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului se va realiza în limita de 10% dintre toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare. Planurile de afaceri selectate în această etapă vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare.

Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu în care vor fi cel puțin:

-un reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind economia socială, art 3 al a-f, intreprinderisociale atestate, intreprinderi sociale de insertie);

-un reprezentant al mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului;

- un reprezentant al instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului.

Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

- Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

- Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona geografică de implementare a proiectului.

Juriul va evalua și selecta planurile de afaceri pe baza unei metodologii aprobate în cadrul procesului de evaluare, pe baza cererii de finanțare înaintate de administratorul schemei pentru entitățile de economie socială, care va asigura principii și criterii transparente şi nediscriminatorii, în cadrul unui proces care va viza minimum elementele menționate mai sus ca parte a planurilor de afaceri.

În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau orice altă instituție publică cu atribuții de monitorizare, audit sau control va identifica elemente care demonstrează că una sau mai multe întreprinderi au beneficiat de finanțare în baza unui plan de afaceri care nu a fost elaborat respectând principiile sau criteriile enumerate mai sus, cheltuielile aferente vor fi considerate neeligibile, iar indicatorii asociați acelei/acelor întreprinderi vor fi considerați nerealizați. Doar pentru planurile de afaceri aprobate de către acest juriu se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului, în etapa a II-a, pentru înființarea întreprinderii, precum şi pentru dezvoltarea acesteia după înființare.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectat în etapa I.

În cadrul acestei etape, administratorul schemei are obligația de a include cel puțin următoarele activități:

II.1. Furnizarea, de către administratorul schemei pentru entitățile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

Beneficiarul contractului de finanțare va derula cel puțin una dintre următoarele activități de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale:

- activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului social;

- activități de consiliere în domeniul antreprenoriatului, inclusiv cu privire la identificarea de piețe de desfacere.

Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementării planurilor de afaceri, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul formării derulate în etapa I.

II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:

a) societăţile cooperative de gradul I;

b) cooperativele de credit;

c) asociaţiile şi fundaţiile;

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor; e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; f) societăţile agricole;

g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;

h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

- activitatea desfășurată are scop social;

- respectă principiile economiei sociale;

- respectă următoarele criterii:

-acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

-alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;

-se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

-aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Beneficiarul se va asigura de faptul că fiecare întreprindere de economie socială finanțată dobândește un atestat de întreprindere socială în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție cu aceasta.

Beneficiarul finanțării nerambursabile (administratorul schemei pentru entitățile sociale) are obligația verificării respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul 1407/2013 și transmite în acest sens documentele justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis (AM/OIR POCU) pentru validare. După primirea validării de la furnizor conform prevederilor schemei de ajutor de minimis, semnează cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subvenție, în baza cărora acordă ajutorul de minimis.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, cel puțin 2 persoane, corespunzător cunatumului ajutorului de minimis primit.

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

 

II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

Cheltuielile aferente înființării și funcționării întreprinderilor de economie socială finanțate intră sub incidența ajutorului de minimis, conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018, anexa nr. 5 la prezentul ghid. Valoarea maximă acordată per întreprindere (pentru un plan aprobat) este de 100.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate anterior, în cadrul etapei I. Numărul minim de locuri de muncă create de către entitățile de economie socială înființate depinde de nivelul ajutorului de minimis utilizat, după cum urmează:

Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri

de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;

Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid. Ajutorul de minimis se va putea acorda în maximum trei tranșe, în funcție de opțiunea exprimată de beneficiar în cererea de finanțate, luând în considerare și prevederile planurilor de afaceri depuse de către persoanele din grupul țintă. Prima tranșă va reprezenta maximum 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile solicitate de către întreprinderea socială.

IMPORTANT!

o În calitatea lor de administratori ai schemelor pentru entități ale economiei sociale, nici solicitanții, nici partenerii acestora din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect.

o Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

 

II.4 – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

Administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale desfășoară acțiuni care au ca scop monitorizarea activității întreprinderilor înființate, inclusiv exploatarea și sustenabilitatea planului de afaceri asumat în sensul dezvoltării, și nu doar al supraviețuirii în piață, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create, precum și funcționalității întreprinderilor create. Metodologia de realizare a monitorizării întreprinderilor va fi prezentată în cadrul cererii de finanțare.

La finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină eventuala fluctuație a numărului de persoane angajate, administratorul schemei de economie socială are obligația de a se asigura că numărul persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 24 luni de la data transmiterii la AM, respectiv OI responsabil, a dosarelor ce atestă finalizarea primei etape cadru.

La finalul acestei etape, administratorul schemei pentru entitățile sociale va prezenta un dosar conținând documente justificative privind plata sumelor acordate ca ajutor de minimis întreprinderilor înființate. În cazul în care AM, respectiv OI responsabil constată, la finalul perioadei de verificare a dosarelor, neconcordanțe între documentele prezentate și activitățile desfășurate în cadrul proiectului sau lipsa unuia sau mai multor documente justificative, cheltuielile aferente activităților în discuție pot fi declarate neeligibile.

Întreprinderile de economie socială înființate vor deveni operaționale (vor obține atestatul de întreprindere socială) în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, dar nu mai târziu de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare între beneficiarul proiectului și AM POCU/OI POCU.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minimum 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizării implementării proiectului.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului.

În perioada ulterioară celor 18 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana fizică al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

 

Acțiuni care vizează dezvoltarea domeniului economiei sociale

Beneficiarul finanțării nerambursabile și partenerii, după caz, în calitate de entități relevante pentru domeniul economiei sociale, vor putea derula în cadrul proiectului, fără a fi obligatorii, acțiuni care vizează dezvoltarea domeniului, cum ar fi:

• Crearea şi consolidarea de parteneriate cu actorii relevanţi de pe piaţa forței de muncă, din sistemul de învăţământ/de asistenţă medicală/de asistență socială/servicii de ocupare sau din administraţia locală/centrală, în vederea creșterii implicării în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile;

• Crearea unor reţele de sprijin şi stabilirea de parteneriate, în vedere diseminării de bune practici și informații, precum si activităţi de consolidare a capacităţiişi transferul de know- how cu alte comunităţi, la nivel deţară sau din alte State Membre;

• Dezvoltarea instrumentelor pentru o mai bună cunoaștere a sectorului și îmbunătățirea vizibilității economiei sociale - inclusiv inițiative de promovare a mărcii sociale și de conștientizare a formelor specifice de acțiune ale economiei sociale.

Acțiunile de mai sus nu intră sub incidența ajutorului de minimis.

 

Încadrul AP 4/ PI 9.v/ OS 4.16 sunt vizate urmatoarele teme secundare:

01. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

02. Inovare socială

06. Nediscriminare

 

5. Criterii de selectie a partenerului/partenerilor si grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu in parte)

 

Avand in vedere activitatile eligibile in cadrul proiectului, precum si necesitatile identificate de Primarie in calitate de solicitant, partenerii vor putea fi ONG-uri sau companii private cu competente si experienta relevanta in cel putin unul din domeniile vizate de activitatile proiectului.

 

Selectarea partenerilor se va face pe baza urmatoarelor documente pe care candidatii le vor depune la sediul Primariei Cața, Judetul Brașov.

In copie conform cu originalul:

- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (operatori economici)

- Statut/ orice alt act de infiintare al organizatiei in care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate

- Certificat de inregistrare fiscala

- Experienta relevanta (document suport) – se va prezenta contractul adus ca referinta, recomandare de la beneficiarul contractului respectiv sau alte documente considerate relevante pentru demonstarea experientei partenerului pentru domeniul proiectului

 

In original:

- Scrisoare de intentie – model ofertant

- Fisa partenerului (conform model atasat – Anexa 1)

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata), conform model atasat – Anexa 2, ca nu se incadreaza in nici una din situatiile de excludere stipulate in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor stipulate in documentele cadru de implementare

 

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata), conform model atasat – Anexa 3, prin care isi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului si sustinere a cofinantarii

 

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata), conform model atasat – Anexa 4,

 

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata) care atesta faptul ca participantul nu este subiect al unui conflict de interese

 

- Prezentarea proiectului – activitati previzionate

- CV-urile in format EUROPASS ale expertilor cheie propusi de partener pentru proiect. Fiecare CV trebuie sa specifice pozitia pentru care expertul este propus in proiect si trebuie sa fie semnat si datat de expert;

In scrisoarea de intentie si Fisa partenerului candidatii vor mentiona cel putin o activitate cadru a proiectului, si vor furniza o scurta descriere a actiunilor propuse in cadrul acestei activitati/ activitatilor, cu precizarea contributiei aduse in parteneriat: valoarea adaugata adusa proiectului (conform ghidului conditii specifice si ORIENTARI GENERALE POCU 2014-2020), precizand resursele materiale si umane puse la dispozitie.

 

6. Conditii generale de eligibilitate (Orientati Generale privind Oportunitatile de Finantare in cadrul POCU 2014-2020)

Partenerii nationali sunt entitati legal constituite in România, cu personalitate juridica (nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si alte entitati similare fara persoanlitate juridica) ce desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si au in obiectul de activitate/statut si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

 

Partenerii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor mentionate de mai jos;

 

Partenerii nationali trebuie sa fie implicati in cel putin o activitate relevanta. Prin activitate relevanta se intelege aceea activitate care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesionala, informare si consiliere profesionala, programe de tipul „a doua sansa”, incluziune sociala, masuri pentru ocupare, educatie preuniversitara/universitara, economie sociala, etc).

 

Partenerii nationali sunt obligati sa contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei parti din cota de cofinantare a proiectului. Ratele de cofinantare sunt prezente in Ghidul Solicitantului Conditii Generale – descarcabil de pe site-ul www.fonduri-ue.ro

 

Partenerul nu poate participa la procedura de selectie daca:

  • este in incapacitate de plata/ in stare de insolventa, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz;
  • a suferit condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptata impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata;
  • se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, are incheiate concordate, si-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
  • reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care autoritatea contractanta le poate justifica;
  • se incadreaza, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr- una din situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  • reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor;
  • solicitantul si partenerul/partenerii si/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a acestora si persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia nationala si comunitara in vigoare
  • se face vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informatii.

 

7. Tipuri de parteneri eligibili în cadrul apelului (Conform GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16)

 

Parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv:

- entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale,

- alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

 

Pentru a fi eligibil, administratorul schemei pentru entități de economie socială trebuie să demonstreze îndeplinirea condiției privind capacitatea tehnică, respectiv desfășurarea, între data înființării acestuia și data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare. În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/contract de prestări de servicii, este obligatoriu ca activitățile specifice să fi fost inițiate și finalizate în perioada menționată. Pentru dovedirea acestui element al capacităţii tehnice, administratorul schemei va prezenta, după caz, copii după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele relevante la contractele de finanţare (de exemplu, cererea de finanţare, rapoartele finale, etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţilemenţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit experienţa solicitată conform prezentului ghid.

 

8. Capacitatea financiara a parteneriatului

Se stabileste ca valoare maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de fiecare organizatie din cadrul parteneriatului in functie de tipul organizatiei.

 

 

1. Partenerul cu vechime mai mare de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimul an, sau dupa caz suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pentru ultimii ani (maxim 4 ani: n-1, n-2, n-3 si n-4) conform bilantului contabil SAU maxim 40% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.

 

2. Partenerul cu vechime mai mica de 1 an

Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale

 

Pentru partenerii institutii publice nu se evalueaza cifra de afaceri.

 

Fiecare partener va suporta contributia proprie la cheltuielile eligibile, proportional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente activitatilor pe care le va implementa si conform ratelor de cofinantare prezente in Ghidul Solicitantului Conditii Generale – descarcabil de pe site-ul www.fonduri-ue.ro

Partenerul va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea activitatilor proprii in cadrul proiectului.

 

 

9. Procedura de evaluare a partenerilor

 

Evaluarea partenerilor se va face in functie de domeniul de competenta, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, conform grilei de mai jos:

 

Criterii de selectie

Punctaj maxim

 
 

1.

Capacitate operationala

30 puncte

 

1.1

Resurse umane

30

 

 

Numarul de persoane  cu experienta specifica in tipul de activitate asumat (CV-uri depuse la dosar) propusi pentru activitatile proiectului. 

15

 

1 persoana - 5 puncte

 

2 – 3 persoane - 10 puncte

 

mai mult de 3 persoane- 15 puncte

 

Evaluarea calitativa a experientei din CV

15

 

nivel scazut (experienta pana la 1 an) - 5 puncte

 

nivel mediu (experienta cuprinsa intre 1 si 5 ani) - 10 puncte

 

nivel inalt (experienta mai mare de 5 ani) - 15 puncte

 

2.

Capacitatea profesionala

40 puncte

 

2.1

Dovada experientei de cel putin 6 luni in domeniul activităților de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare 

40

 

 

Intre 6 luni si 1 an - 10 puncte

 

Intre 1 an si 3 ani- 20 puncte

 

Mai mult de 3 ani - 40 puncte

 

3.

Contributia partenerului la activitatile proiectului

30 puncte

 

3.1

Numarul de activitati principale in care partenerul doreste sa se implice

30

 

 

1 activitate- 10 puncte

 

2 activitati- 20 puncte

 

Mai mult de 2 activitati- 30 puncte

 

 

Total

100 puncte

 

 

Nota: Prin activitati principale se inteleg acele actiuni care au drept rezultat nemijlocit obtinerea output-urilor specificate prin Ghidul Solicitantului

* Evaluarea calitativa se va face pentru fiecare expert in parte, punctajul maxim fiind media aritmetica a punctajelor expertilor prezenti in oferta.

 

Partenerii vor fi selectati in functie de punctajul obtinut. In situatia in care vor fi doi sau mai multi aplicanti care vor obtine acelasi punctaj, se va selecta acela care a obtinut punctajul maxim la cele mai multe criterii.

 

10. Depunerea documentelor

 

In copie, semnat si certificat conform cu originalul de catre reprezentantul legal:

a. Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului (operatori economici)

b. Statut/ orice alt act de infiintare al organizatiei in care sunt precizate tipurile de activitati desfasurate

c. Certificat de inregistrare fiscala

d. Experienta relevanta (document suport) – se va prezenta contractul adus ca referinta, recomandare de la beneficiarul contractului respectiv sau alte documente considerate relevante pentru demonstarea experientei partenerului pentru domeniul proiectului

In original:

- Scrisoare de intentie – model ofertant

- Fisa partenerului (conform model atasat – Anexa 1)

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata), conform model atasat – Anexa 2, ca nu se incadreaza in nici una din situatiile de excludere stipulate in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor stipulate in documentele cadru de implementare

 

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata), conform model atasat – Anexa 3, prin care isi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului si sustinere a cofinantarii

 

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata), conform model atasat – Anexa 4,

 

- Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal (semnata) care atesta faptul ca participantul nu este subiect al unui conflict de interese

 

- Prezentarea proiectului – activitati previzionate

- CV-urile in format EUROPASS ale expertilor cheie propusi de partener pentru proiect. Fiecare CV trebuie sa specifice pozitia pentru care expertul este propus in proiect si trebuie sa fie semnat si datat de expert;

 

Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma precizata si in termenul solicitat, asumate de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila), dupa caz.

Candidatii vor depune la sediul Primariei Cața, din Comuna Cața, Str. Principala nr. 223, jud. Brașov, documentatia solicitata in plicuri sigilate pe care va fi scris:

 

„In atentia Primariei Cața, Judetul  Brașov.

Pentru selectia de parteneri POCU Axa 4.16”

 

Plicul se va depune cu numar de inregistrare la sediul Primariei Cața, din Comuna Cața, Str. Principala nr. 223, jud. Brașov, in termen de 11 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 16 noiembrie 2018, ora 13:00.

Persoana de contact: ......., Tel/ fax: +40(268)248563, email: primariacata@yahoo.ro

 

11. Rezultatul procedurii

Pe baza documentatiei depuse de candidati, Comisia de evaluare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidatilor conform grilei de calificare a candidatilor.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in baza evaluarii de catre Comisia de evaluare. Rezultatele procedurii de selectie vor fi publicate pe site-ul Primariei Cața dupa avizarea Raportului comisiei de evaluare de catre conducatorul institutiei. Partenerii selectati vor fi contactati direct, la datele de contact furnizate în Fisa partenerului.

 

12. Solutionarea contestatiilor

 

Ofertantii care nu au fost selectati de Primaria Cața pentru a fi posibili parteneri in vederea aplicarii cererii de finantare pentru proiectul care face obiectul Anuntului de selectie pot depune, in termen de 1 zi lucratoare de la data publicarii listei pe site-ul primariei, la sediul Primariei Cața, din comuna Cața, Str. Princincipala nr. 223, jud. Brașov, contestatii care se solutionează de catre Comisia de solutionare a contestatiilor in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Faptul ca o entitate a fost selectata ca potential partener conform acestei proceduri, nu creaza nicio obligatie pentru Primaria Cața in situatia in care cererea de finantare depusa nu a fost selectata pentru finantare. Toate activitatile desfasurate in timpul redactarii cererii de finantare nu fac obiectul niciunei pretentii de natura financiara, sau de orice alta natura, pentru niciuna dintre partile implicate in parteneriat.

 

Calendarul procedurii de selectie

Activitate

Termen

Publicare anunt lansare procedura de selectie a partenerilor

31 octombrie 2018

Constituirea Comisiei de evaluare si a Comisiei de solutionare a contestatiilor

05 noiembrie 2018

Primirea de solicitari de clarificare de la potentiali candidati

06 – 13 noiembrie 2018

Transmitere raspunsuri la solicitarile de clarificari de catre Primaria Cața, judetul Brașov

 14 noiembrie 2018

Depunerea dosarelor de candidatura

 (termen limita)

16 noiembrie 2018

Evaluarea dosarelor de catre Comisia de evaluare si selectie

19 noiembrie 2018

Intocmirea Procesului verbal privind procesul de evaluare si selectie

19 noiembrie 2018

Intocmirea Raportului procedurii de evaluare si selectie

19 noiembrie 2018

Publicare anunt privind rezultatul selectiei

19 noiembrie 2018

Depunere contestatii

20 noiembrie 2018

Solutionarea contestatiilor

21 noiembrie 2018

Publicarea anuntului final privind rezultatele selectiei

22 noiembrie 2018

Contactarea partenerilor selectati

22 noiembrie 2018

 

Primar,  Sef birou achizitii,