Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Formularul nr.4- FORMULAR DE OFERTA

Formularul nr.4

 

OPERATOR ECONOMIC 

 

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

  (denumirea autoritatii contractante şi adresa completa)

 

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestăm ____________________________________________pentru suma 

(denumirea serviciului)(se elimina optiunile neaplicabile)

de ____________________________________LEI, reprezentand___________________LEI, la care

  (suma în litere şi în cifre)  (suma în litere şi în cifre)

se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de  ____________________LEI. 

  (suma în litere şi în cifre)

 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile îmenționate.

 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  60 zile, respectiv pana la data de _____________________________, şi ea va

  (durata în litere şi cifre)    (ziua/luna/anul)

ramane obligatorie pentru noi şi poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 

4. Pana la incheierea şi semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

  _

  |_|  depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

  _

  |_|  nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă oferta pe care o puteţi primi.

 

Data _____/_____/_____

 

Operator economic,

……………………….

(semnătura autorizată )