Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Achiziții _ANUNȚ DE PARTICIPARE - echipament IT, C10_ANULATĂ

Nr. 6199/15.11.2023

 

ANUNT DE PARTICIPARE

 

Denumirea achiziției: Atribuirea contractului de furnizare având ca obiect “Dotarea cu echipamente tehnologice a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe, prin PNRR, in cadrul proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CAȚA””

In atenția tuturor operatorilor economici,

COMUNA CAȚA, Jud. BRAȘOV, in calitate de autoritate contractanta si Scoala Gimnaziala Cata, Scoala Gimnaziala Drauseni, in calitate de beneficiari ai proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CAȚA”, solicita operatorilor economici interesați, sa depună oferta pana in data de 20.11.2023, ora 10:00, conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat.

Tip achiziție: furnizare

Cod CPV: 30190000-7 Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou (Rev.2).

Descrierea achiziției: Prin prezenta achiziție urmează a se achiziționa următoarele:

Dotare Scoala Cata:

Nr. crt
Denumire produs                           Cantitate (buc)
1 Display interactiv                               1
2Suport pentru display interactiv           1
3 Laptop                                            26
4 Sistem sunet                                     1
5 Multifunctionala                                 1
6 Cameră video- conferință                    1
7 Router wifi                                         1
8 Software pentru laptop profesor          1
 

Dotare Scoala Drauseni:

Nr. crt
Denumire produs                      Cantitate (buc)
1 Display interactiv                            1
2 Suport pentru display interactiv       1
3 Laptop                                          13
4 Sistem sunet                                   1
5 Multifunctionala                                1
6 Cameră video- conferință                   1
7 Router wifi                                        1
8 Software pentru laptop profesor          1
 

Valoarea estimata a achiziției: 141.900,00 lei fără TVA, defalcat astfel:

-           Furnizare echipamente si software Scoala Gimnaziala Cata: 88.500,00 lei fara TVA;

-           Furnizare echipamente si software Scoala Gimnaziala Drauseni: 53.400,00 lei fara TVA

 

Tip procedura: Achiziție directa inițiata prin anunț publicitar in vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect “Dotarea cu echipamente tehnologice a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe, prin PNRR, in cadrul proiectului “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CAȚA””.

Proiectul se va implementa in baza contractului de finanțare nr. 1280DOT ⁄ 2023 încheiat cu Ministerul Educației, in cadrul PNRR, Pilonul VI. Politici pentru noua generatie/ Componenta C 15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Locul de executare: SCOALA GIMNAZIALA CATA, SCOALA GIMNAZIALA DRAUSENI

Modalitatea de transmitere a ofertei: Ofertele se depun fizic la Registratura Primăriei Cata din comuna Cata, jud. Brașov, Sat Cata, comuna Cata nr. 223 sau electronic pe adresa de email primariacata@yahoo.com cu solicitarea confirmării de primire.

Termen de depunere a ofertelor: 20.11.2023, orele 10:00

Ofertele primite după termenul stabilit vor fi declarate respinse.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile

 

UAT COMUNA CAȚA