Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunț-concurs, post vacant, consilier debutant

Nr.înreg: 3139/19.07.2022

ANUNȚ
CONCURS
 


I.      Consilier, clasa I, grad debutant, compartiment Achizții Publice și Proiecte,

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 22.08.2022, ora 10:00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare:

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în management, economice, administrative, juridice;

-       vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu este necesară;

4.      Data afișării anunțului 19.07.2022;

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 19.07.2022-08.08.2022;

5.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

6.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

 

Bibliografia / tematica:

1. Constituţia României, republicată

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. H.G. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională,

7. O.U.G nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

8. H.G.nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

10. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

12. OUG 95/2021 - pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"

13.  ORDIN 278/2022 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021

14. ORDIN nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

 

Primar,

Vocilă Liviu Ioan