Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunț - concurs, post vacant consilier juridic debutant

Nr.înreg:  3267 / 27.07.2022

 

Proces verbal

Comisia de concurs, s-a întrunit astăzi 27.07.2022 în vederea selecție dosar pentru concursul de ocuparea unei funcției publice de execuție vacante de consilier juridic debutant– Compartimentul Juridic și Resurse Umane -  CAȚA, județul Brașov

 

În urma verificării dosarelor de înscriere depuse în termenul legal, comisia de concurs, anunţă obţinerea următoarelor rezultate:

 

Nr.crt       Nr.dosarului de înscriere            Rezultat selecţie                  Observaţii

                                                                   admis / respins               (motivare respingere)

     1.           3180/20.07.2022                               admis                                   -
 

* Conform prevederilor din HG 611/2008, art. 63. - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

 

Nr.înreg: 2985/07.07.2022

ANUNȚ

cu privire la organizarea concursuluide recrutare pentru funcția de

Consilier Juridic debutant
 

I.       Consilier Juridic debutant, Compartiment Juridic și Resurse Umane, ID 567509

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 08.08.2022, ora 10:00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare:

-       studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă  în științe juridice;

-       vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: nu este necesară

4.      Data afișării anunțului: 07.07.2022;

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 07.07.2022-26.07.2022;

5.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

6.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată:

2. Partea  a III-a și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( integral );

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( integral );

5. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și compeltările ulterioare:

7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative cu modificările și completările ulterioare:

  8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată:

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare ( integral );

10. O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițților, cu modificările și completările ulterioare ( integral);

11. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare ( integral );

12. Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

13. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare:

14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare:

 Tematica:

1. Constituţia României, republicată:

            a) Principii generale, prevăzute la titlul I;

            b) Drepturile,libertățile și îndatoririle fundamentale: Drepturile și libertățile fundamentale și Îndatoririle fundamentale, prevăzute la titlul II, cap. 2 și 3;

            c) Administrația publică: secțiunea Administrația publică locală, prevăzută la titlul III, cap. 5, secțiunea a 2-a;

            d) Economia și finanțele publice, prevăzute la titlul IV;

2. Partea  a III-a și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

            a) Autoritățile administrației publice locale:

            - Consiliul local – prevăzut la partea a III-a, titlul V, cap. III;

            - Mandatul, rolul și atribuțiile consiliului local, prevăzute la partea a III-a, titlul V, cap. III, secțiunea a 3-a;

            - Primarul, rolul și atribuțiile primarului, prevăzute la partea a III-a, titlul V, cap. IV, secțiunea a 2-a;

            b) Dispoziții generale și Statutul funcționarilor publici, prevăzute la partea a VI-a, titlul I și titlul II;

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( integral );

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( integral );

5. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

            - Drepturile reale în general: Cartea a III-a, titlul I, Cap. II;

            - Proprietatea private: Dispoziții generale: Cartea a III-a, titlul II, Cap.I;

            - Proprietaea publică: cartea a III-a, titlul VI;

            - Cartea funciară: Cartea a III-a, titlul VII.

6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și compeltările ulterioare:

            - Competența material: Cartea I, titlul III, Capitolul I;

            - Actele de procedură: Cartea I, titlul IV;

            - Întâmpinarea: Cartea a II-a, titlul I, Capitolul I, Secțiunea a 3-a.

7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative cu modificările și completările ulterioare:

            - procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrative.

  8. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată:

            - Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociaților legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor.

9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare ( integral );

10. O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiților, cu modificările și completările ulterioare (integral);

11. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare ( integral );

12. Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

            - Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente.

13. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare:

            - Cuprinsul cărții funciare ( Capitolul II, pct. 2.1 ).

14. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare:

            - Constatarea contravenției.