Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunț, concurs, post vacant, referent asistent

Nr.înreg: 3140/19.07.2022

ANUNȚ

CONCURS

Referent, clasa III, grad asistent, compartiment Asistență Socială

 

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 22.08.2022, ora 13:00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare:

-       Să fie absolvenţi de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-       vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an;

-       curs de perfecţionare/specializare în domeniul asistenței sociale dovedit prin diplome /certificate, ce vor fi prezentate în copie legalizată sau în original secretarului comisiei de concurs, pentru conformitate.

4.      Data afișării anunțului 19.07.2022;

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 19.07.2022-08.08.2022;

5.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

6.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

 

Bibliografia / tematica:

 

-        Constituţia României, republicată

-        Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

-        Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-        Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-        Legea nr.292/2011 asistentei sociale

-        Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

-        Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

-        Legea nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocația pentru susținerea familiei

-        Legea nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

-        HOTĂRÂRE nr. 15 din 19 ianuarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

-        Legea nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

-        OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor;

-        Ordinul nr. 27/2019 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, STANDARDUL 10 – Telefonul Copilului;

-         Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Primar

Vocilă Liviu Ioan