Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunt - organizare concurs - Consilier, clasa I, grad superior, compartiment Registrul Agricol

Nr.înreg: 3413/23.08.2021

 

ANUNȚ

ORGANIZARE CONCURS

     Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de: art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Vă înștiințăm cu privire la organizarea concursrsului de recrutare pentru funcție publică de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cața, judeţul Brașov
 

I.       Consilier, clasa I, grad superior, compartiment Registrul Agricol; ID POST: 548603

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 24.09.2021, ora 10:00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: agricultură, sivicultură, zootehnie, medicină veterinară.

-      minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

 

4.      Data afișării anunțului 23.08.2021;

                  Perioada de depunere a dosarelor de concurs 23.08.2021-13.09.2021;

5.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

6.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

7. Acte necesare: În conformitate cu art. 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Bibliografie/tematică:

 

1.      Constituţia României, republicată,

2.      Titlul I şi II ale părţii a VI-a şi Titlul V, cap. I, II, III, IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3.      Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

4.      Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

5.      Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;

6.      Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 167/1997;

7.      Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

8.      Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România;

9.      OUG nr..28/2008 privind înregistarea datelor în registrul agricol

10.  Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;

11.  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2013 actualizată privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991;

12.  Hotărârea nr. 1064/11.12.2013 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;