Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunt - organizare concurs - SECRETAR GENERAL UAT CATA - anulat

Nr.înreg: 3567/23.08.2021

 

ANUNȚ

CONCURS

POST VACANT – SECRETAR GENERAL UAT CAȚA

     Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de: art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru funcția de Secretar general al comunei Cața, judeţul Brașov
 

I.       Secretar general al Comunei Cața, judetul Brasov. ID 247222

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 27.09.2021, ora 10:00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare: Candidatii trebuie să indeplineasca conditiile prevazute de art. 465, alin.(1)  din OUG.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice;

-          absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

-          vechime minima in specialitatea studiilor – 5 ani

 

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

 

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ;

 

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

 

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

 

4.      Data afișării anunțului 23.08.2021;

       Perioada de depunere a dosarelor de concurs 23.08.2021-13.09.2021;

5.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

6.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

7. Dosarul de concurs se depune la sediul Comunei Cața și trebuie să conțină documentele enumerate în art. 49 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

         Bibliografia:

1.      Constituţia României, republicată

2.      Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3.       Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.       Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.       Legea nr.18/1991 a fondului funciar.

6.       Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

7.      Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,cu modificarile si completaiile ulterioare

8.      Hotărârea de Guvern nr.611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

9.       Legea nr.52/2003, republicata – privind transparenta decizionala in administratia publica;

10.  Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.  Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;

12.  Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

13.  Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


Tematica :

-          Constituţia României, republicată;

-           Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Articolul 243 Atribuţiile secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ .

-           Legea nr.18/1991 a fondului funciar;

-          Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,cu modificarile si completarile ulterioare - art. 1-16

-          Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-          Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.