Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunț - post temporar vacant Agent de Turism

Nr.înreg: 918/28.02.2022

ANUNȚ

POST TEMPORAR VACANT

AGENT DE TURISM

     Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea princiipiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, Primăria Comunei Cața, organizează concurs (probă scrisă și interviu) la sediul Comunei Cața, str. Principală nr. 223, în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de execuție din cadrul Primăriei Comunei Cața, compartimentul de Informare Turistică și Agroturism.

     Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

·         studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul turismului sau științe agricole;

·         vechime: nu necesită vechime;

·         cunoștințe de operare în programul Office și internet (navigare și poștă electronică).


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

·         15 martie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

·         15 martie 2022, ora 13.00: proba interviu.


    Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.      carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.      cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.      adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.      curriculum vitae.

 

     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

                              PENTRU OCUPAREA  POSTULUI  DE AGENT TURISM

 

1.      Hotararea de Guvern nr.20/2012 ,privind aprobarea  Programului anual de marketing  si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatilor,formelor si produselor turistice.

 

2.      Ordonanta nr.63/28.08.1997,privind stabilirea unor facilitati pentr dezvoltarea turismului rural.

3.      Ordonanta nr.58/21.08.1998,privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania.

4.       OUG 57/2019 privind Codul administrativ, partea a VI-a, titlul III

5.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, actualizată