Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunț - Secretar General UAT CAȚA

ANUNȚ

Vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru funcția de Secretar General al comunei Cața, judeţul Brașov

I.       Secretar general al Comunei Cața, judetul Brasov. ID 247222

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 23.08.2022, ora 10:00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare: Candidatii trebuie să indeplineasca conditiile prevazute de art. 465, alin.(1)  din OUG.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, administrative sau ştiinţe politice;

-          absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

-          vechime minima in specialitatea studiilor – 5 ani

 

În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

 

a)      persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din Codul administrativ;

 

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

 

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

 

4.      Data afișării anunțului 21.07.2022;

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 21.07.2022-09.08.2022;

5.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

6.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

 

Bibliografia:

1.      Constituţia României, republicată:

2.      Partea  a III-a și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

3.      Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( integral );

4.       Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( integral );

5.      Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

6.      Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și compeltările ulterioare:

7.      Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative cu modificările și completările ulterioare:

8.      Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată:

9.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare ( integral );

10.  O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petiților, cu modificările și completările ulterioare ( integral);

11.  O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare (integral);

12.  Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

13.  Legea nr.18/1991 a fondului funciar.

14.  Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare:

15.  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare:

16.  Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările uletrioare;

17.  Legea nr. 53/203 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulteroare.

 

 

II.         Tematica:

1)      Constituţia României, republicată:

a)      Principii generale, prevăzute la titlul I;

b)       Drepturile,libertățile și îndatoririle fundamentale: Drepturile și libertățile fundamentale și Îndatoririle fundamentale, prevăzute la titlul II, cap. 2 și 3;

c)      Administrația publică: secțiunea Administrația publică locală, prevăzută la titlul III, cap. 5, secțiunea a 2-a;

d)     Economia și finanțele publice, prevăzute la titlul IV;

2)       Partea  a III-a și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare:

a)      Autoritățile administrației publice locale:

-        Consiliul local – prevăzut la partea a III-a, titlul V, cap. III;

-        Mandatul, rolul și atribuțiile consiliului local, prevăzute la partea a III-a, titlul V, cap. III, secțiunea a 3-a;

-        Primarul, rolul și atribuțiile primarului, prevăzute la partea a III-a, titlul V, cap. IV, secțiunea a 2-a;

b)      Dispoziții generale și Statutul funcționarilor publici, prevăzute la partea a VI-a, titlul I și titlul II;

3)      Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (integral);

4)       Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ( integral );

5)       Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-        Drepturile reale în general: Cartea a III-a, titlul I, Cap. II;

-        Proprietatea private: Dispoziții generale: Cartea a III-a, titlul II, Cap.I;

-        Proprietaea publică: cartea a III-a, titlul VI;

-        Cartea funciară: Cartea a III-a, titlul VII.

6)       Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată cu modificările și compeltările ulterioare:

-        Competența material: Cartea I, titlul III, Capitolul I;

-        Actele de procedură: Cartea I, titlul IV;

-        Întâmpinarea: Cartea a II-a, titlul I, Capitolul I, Secțiunea a 3-a.

7)       Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrative cu modificările și completările ulterioare:

-        procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrative.

8)       Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată:

-        Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociaților legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor.

9)      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare ( integral );

10)  O.G. nr 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițților, cu modificările și completările ulterioare ( integral);

11)  O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare ( integral );

12)  Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

-        Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente.

13)  Legea nr.18/1991 a fondului funciar.

14)   Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare:

-        Cuprinsul cărții funciare ( Capitolul II, pct. 2.1 ).

15)   O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare:

-        Constatarea contravenției.

16)  Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările uletrioare;

17)  Legea nr. 53/203 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulteroare.

-        Titlul II; III; IV și  VI