Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Concurs - consilier debutant (Resurse Umane)

A N U N Ț

Comuna Cața, cu sediul în comuna Cața, str. Principală nr. 223, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Consilier debutant

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Compartiment Juridic și Resurse Umane

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (Domenii de studiu: Ştiinţe economice , administrative)

Vechime în domeniul studiilor: nu este cazul

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:


1.Publicarea anunțului -10.10.2023
2.Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:Comuna Cața, cu sediul în comuna Cața, str. Principală nr. 223, judeţul Brașov, până la data de: 24.10.2023, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs - 26.10.2023, ora 15.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor - 27.10.2023, ora 12.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor - 27.10.2023, ora 15.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor - 30.10.2023, ora 12.00
7.Susţinerea probei scrise - 01.11.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise - 01.11.2023, ora 15.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise - 02.11.2023, ora 10.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor - 02.11.2023, ora 15.00
11.Susţinerea interviului - 03.11.2023, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului - 03.11.2023, ora 14.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului - 06.11.2023, ora 10.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor - 06.11.2023, ora 12.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului - 06.11.2023, ora 14.00

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier debutant

1.   Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI - Titlul I si Titlul II;

2.   Constituția României republicată;

3.   Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4.   Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

6.    Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7.    Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

8.    Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Consilier debutant

 

1.    Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare - principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici; statutul funcționărilor publici

2.    Reglementări privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, egalitatea de șanse si tratament intre femei si bărbați

3.    Constituția României - Drepturile, libertățile şi îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;

4.    Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare - Dispoziții      generale      privind      organizarea      şi      dezvoltarea      carierei funcționarilor publici; Organizarea carierei funcționarilor publici; Dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

5.     Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare – Titlul I, II, III, IV, XI

6.   Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I, II, III, IV

7.    Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, republicata, cu modificările şi completările ulterioare – Cap. I, II, III, IV

 

                       Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.comunacata.ro, persoană de contact: Leon Anastasia, funcția Consilier asistent , având numărul de telefon 0268248563

 

Primar

Vocilă Liviu Ioan

Întocmit

Leon Anastasia