Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Proces - verbal de afișare, licitație Drăușeni nr. 95 (anulare)

Proces verbal

Nr. 1511/30.03.2021

pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului, proprietate privată a Comunei Cata, situat în satul Drăușeni  nr. 95, identificat prin CF. Nr 100329, nr. cad / topo. 186

 

     Comisia de evaluare a ofertelor, este desemnată prin Dispozitia Primarului Comunei Cața nr. 63/17.03.2021.

     Președintele comisiei de evaluare declară deschisă ședința și dă citire componenței comisiei.


1. Dodo Arpad Viorel -Consilierul primarului -Președinte
2. Leon Anastasia -Consilier asistent achiziții -Secretar
3. Tudosă Marcela -Referent superior -Membru
4. Barbu Alunița Elisabeta -Referent superior -Membru
5. Croitoru Claudiu -Tudor Consilier -Membru
 

Comisia de evaluare constată ca la sediul Primariei Comunei Cața, judetul Brașov, au fost depuse urmatoarele oferte:

1.      1463/29.03.2021 – Szabo Pasăre Levente

2.      1496/29.03.2021 – Kerekes Victoria

3.      1498/29.03.2021 – Iakab Nicoleta   

    În continuare, Președintele comisei prezintă adresa nr. 4530/25.03.2020 emisă de Instituția Prefectului – Județul Brașov, prin care ne solicită revocarea HCL nr.15/26.02.2021 privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în comuna Cața, sat Drăușeni nr. 95 și aprobarea vânzării prin licitație publică.

     Ținând cont de actele normative menționate  în adresă, comisia de evaluare, anulează licitația.

      Fiecare ofertant va fi notificat cu privire la anularea licitației, respectiv recuperarea sumelor achitate, conform documentației și caietului de sarcini.